امروز شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی علوم و تکنولوژی های نوين

 • کارگاه آموزشی کاربرد PCR در کنترل کيفی
 • کارگاه آموزشی کاربرد بيوانفورماتيک در کنترل كيفيت
 • گارگاه آموزشي بيوانفورماتيك و تكنولوژي PCR
 • گارگاه آموزشي روش هاي بيوتكنولوژي در تشخيص ماهيت و تقلبات فرآورده هاي گوشتي
 • گارگاه آموزشي روش هاي بيوتكنولوژي در تشخيص ماهيت و تقلبات شير و لبنيات
 • گارگاه آموزشي كاربرد HPLC در اندازه گيري سموم و باقيمانده هاي داروئي
 • گارگاه آموزشي كاربرد GC در كنترل كيفيت
 • گارگاه آموزشي اصول و کاربرد ELISA  در کنترل کيفيت
کارگاه های آموزشی کيفيت مطلوب GXP
 • کارگاه آموزشی چگونگی مديريت مطلوب آزمايشگاه کنترل
 • کارگاه آموزشی كنترل نتايج در آزمايشگاه کنترل
 • کارگاه آموزشی چگونگی مستند سازی و گردش نمونه در آزمايشگاههای کنترل
 • گارگاه آموزشي اصول عمليات آزمايشگاهي مطلوب(Good Laboratory Practice) GLP
کارگاه های آموزشی معتبر سازی(Validation)
 • کارگاه آموزشی اصول معتبرسازی در روش های کنترل کيفيت
 • کارگاه آموزشی چگونگي معتبرسازی در تشخيص های مبتنی بر PCR
 • کارگاه آموزشی معتبرسازی در آزمايشات شيميائی
 • کارگاه آموزشی معتبر سازی در آزمايشات ميکروبي
 • کارگاه آموزشی تعيين عدم قطعيت آزمونها
 • کارگاه آموزشی معتبر سازی نتايج در آزمونهاي مولكولي

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین ( مابا ) محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح