امروز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
آزمایشگاه ميکروبيولوژی عمومی

 

تیم متخصص ما در این واحد، کنترل میکروبیولوژی فرآورده ها و مواد اولیه غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکمل های تغذیه ای و دارویی را بر اساس به روز ترین استاندارد ها و با کامل ترین تجهیزات ارائه می دهد.

 

آزمون های کیفی، پاتوژن ها:

 

آزمون های کمی، ارگانیسم های عامل فساد و ارگانیسم های اندیکاتور:

 • شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی/بیهوازی
 • شمارش کپک و مخمر
 • باسیلوس سرئوس
 • کلستریدیوم پرفرنژنس
 •  کلی فرم ها (کلی، مدفوعی)
 • اشرشیا کلی
 •  انتروباکتریاسه
 • بی هوازی های تولیدکننده گاز
 • شمارش هتروتروف ها
 • باکتری های مقاوم به اسید
 • شمارش باکتری های اسید لاکتیک
 • شمارش باکتری های اسیدلاکتیک هتروفرمنتیتیو
 • شمارش باکتری های غیر اسید لاکتیک
 • لیستریا مونوسیتوژنز
 • شمارش اسپور باکتری های مزوفیل هوازی/بی هوازی
 • شمارش کپک و مخمر اسموفیل
 • سودوموناس آئروژینوزا
 • شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا
 • استافیلوکوکوس اورئوس
 • شمارش استرپتوکوکوس (کلی،مدفوعی)
 • کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت
 • اسپور کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت
 • باکتری های احیاکننده سولفیت
 • شمارش اسپور باکتری های ترموفیل هوازی/بی هوازی
 • شمارش باکتری های ترموفیل هوازی/بی هوازی
 • شمارش ریسه های کپک
 • شمارش یاخته های پیکری (سلول های سوماتیک)
 • آزمون های مطابق با فارماکوپه آمریکا (USP)
 • ارزیابی های میکروسکوپی

 

توکسین های میکروبی:

 • باکتریال اندوتوکسین

 

دامنه فعالیت آزمایشگاه

ارتباط با ما

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین ( مابا ) محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح